เป็นสถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนักเรียนเตรียมทหาร ให้มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม
และเป็นเลิศทางวิชาการในระดับมัธยมศึกษาของประเทศ มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำในภูมิภาค
ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๐
 
          
          ๑. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
          ๒. การจัดการศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นตท.
          ๓. การสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับต่างประเทศ
          ๔. การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
 
          
          ผลิตนักเรียนเตรียมทหาร ให้มีความสามัคคี เป็นผู้นำ มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ มีวินัย
ยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ และมีความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อศึกษาต่อใน
รร.จปร. รร.นร. รร.นนก.และ รร.นรต. ได้อย่างมีคุณภาพ
 
          
          สุภาพบุรุษผู้นำ มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นระบบเกียรติศักดิ์ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ พร้อมศึกษาต่อ รร.จปร. รร.นร. รร.นนก. และ รร.นรต.
 
          
          สถาบันที่หล่อหลอมนักเรียนเตรียมทหารให้เป็นสภาพบุรุษผู้นำ มีความรู้คู่คุณธรรม
ยึดมั่นระบบเกียรติศักดิ์ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมศึกษาต่อ
รร.จปร. รร.นร. รร.นนก. และ รร.นรต.