หน้าแรก Intranet Webboard English Version
   
ภารกิจ
   
1.
  ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2.
  ให้การสนับสนุนนโยบายของกองบัญชาการทหารสูงสุด ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร ที่สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด
3.
  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวแก่หน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนของโรงเรียนเตรียมทหาร
4.
  กำหนดนโยบายในการดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับจากคณะอนุกรรมการดำเนินการ และการบริหารศูนย์การท่องเที่ยว
5.
  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่และสถานที่ และกิจกรรมการท่องเที่ยวรวมทั้งประสานงาน ร่วมมือจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทหรือสมาคมที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
6.
  จัดทำสถิติ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
 
   การจัดหน่วย  
1. ส่วนบังคับบัญชาและอำนวยการ
  ผู้อำนวยการ 1 อัตรา
  รองผู้อำนวยการ 1 อัตรา
  เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา
2. ส่วนธุรการ
  หัวหน้าส่วน 1 อัตรา
  นายทหารการเงิน 1 อัตรา
  เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา
3. ฝ่ายวางแผนและประสานงาน
  หัวหน้าฝ่าย 1 อัตรา
  เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา
4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และมัคคุเทศก์
  หัวหน้าฝ่าย 1 อัตรา
  เจ้าหน้าที่ 2 อัตรา
5. ฝ่ายติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
  หัวหน้าส่วน 1 อัตรา
  เจ้าหน้าที่ 1 อัตรา
 

สถานที่
ศูนย์การท่องเที่ยวโรงเรียนเตรียมทหาร
ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 9 หมู่ 10 ตำบลศรีกระอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของสโมสรนายทหารสัญญาบัตร ตรงข้ามวัดบุหัวแหวน
 
   ที่พัก โรงแรม Pre-cadet
ที่พักแบบเป็นกลุ่ม    
ที่พักเป็นหลัง    
 

การติดต่อ
1. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ศูนย์การท่องเที่ยว โรงเรียนเตรียมทหาร
    บ้านเลขที่ 9 หมู่ 10 ตำบลศรีกระอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
2. ทางโทรศัพท์ และ โทรสาร
   โทร 0-2572-5196 , 0-2572-5197
   โทรสาร 0-2572-5197
 
   กิจกรรม  
 

Free Counter
จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนเตรียมทหาร  เลขที่ 9 ม.10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร. (02) 5725900   Mail : webmaster@afaps.ac.th
© Copyright 2006 Armed Forces Academies Preparatory School. All Right Reserved.