ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2566
ลำดับ เดือน จำนวน (ครั้ง)
1 มกราคม 1,087,510
2 กุมภาพันธ์ 3,722,410
3 มีนาคม 3,492,427
4 เมษายน 3,952,653
5 พฤษภาคม 1,764,755
6 มิถุนายน 500,160
7 กรกฎาคม
8 สิงหาคม
9 กันยายน
10 ตุลาคม
11 พฤศจิกายน
12 ธันวาคม
รวมทั้งหมด 14,519,915