ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2567
ลำดับ เดือน จำนวน (ครั้ง)
1 มกราคม 3,401,892
2 กุมภาพันธ์ 8,068,082
3 มีนาคม
4 เมษายน
5 พฤษภาคม
6 มิถุนายน
7 กรกฎาคม
8 สิงหาคม
9 กันยายน
10 ตุลาคม
11 พฤศจิกายน
12 ธันวาคม
รวมทั้งหมด 11,469,974