พัฒนาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งต้องบ้านพักในแต่ละหลัง บันทึกข้อมูลเจ้าบ้าน
และผู้ร่วมพักอาศัย แสดงข้อมูลบ้านพักที่ยังไม่มีผู้เข้าพักอาศัย รวมถึงการบันทึกข้อมูลการใช้
น้ำประปาในแต่และเดือนและพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปา
  ๑. สามารถบันทึก / แก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูล ประกอบด้วย
    ๑.๑ ข้อมูลส่วนลดค่าน้ำประปา ซึ่งจะทำการกำหนดว่าบ้านพักแต่ละระดับชั้นจะได้รับส่วนลดค่าน้ำประปากี่หน่วย และราคาต่อหน่วยกี่บาท
    ๑.๒ ข้อมูลชื่อซอยบ้านพัก ซึ่งจะทำการกำหนดชื่อซอยบ้านพักโรงเรียนเตรียมทหาร
    ๑.๓ ข้อมูลประเภทของบ้านพัก ซึ่งจะทำการให้กำหนดว่าในบ้านพักโรงเรียนเตรียมทหารประกอบด้วย
ประเภทบ้านพักอะไรบ้างเช่น บ้านเดี่ยว, บ้านพักชั้นนายพัน, บ้านพักชั้นนายร้อย เป็นต้น
    ๑.๔ ข้อมูลชื่ออาคารบ้านพัก
    ๑.๕ ข้อมูลสังกัดของบุคลากรรวมถึงภาพถ่าย
    ๑.๖ ข้อมูลที่อยู่ของบ้านพักโรงเรียนเตรียมทหาร
    ๑.๗ ข้อมูลบุคลากรเข้าพักอาศัยในบ้านพักโรงเรียนเตรียมทหาร
  ๒ สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ โดยส่งออกรายงานเป็นไฟล์ pdf , Microsoft Word, Microsoft Excel ได้แก่
    ๒.๑ รายงานรายชื่อบุคลากรที่พักอาศัยในบ้านพัก รร.ตท.
    ๒.๒ รายงานใบเสร็จค่าน้ำประปาประจำเดือน
  ๓ สามารถดูแผนที่บ้านพักโรงเรียนเตรียมทหาร และรายละเอียดบ้านพักแต่ละหลังได้
            เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ผ่านระบบเครื่อข่ายอินทราเน็ต การให้บริการข้อมูลลักษณะ Client-Server
โดยฐานข้อมูลและซอฟแวร์ระบบจะถูกติดตั้งและเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ส่วนผู้ใช้งานระบบ(Client)สามารถเข้าใช้งานระบบ
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)