พัฒนาขึ้นเพื่อรวมรวมข้อมูลเวลาเรียนของนักเรียนเตรียมทหาร ในแต่ละชั่วโมง/คาบ เรียน
ซึ่งครอบคลุมถึง นขต. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลการอยู่โรงนอน และข้อมูลการเข้ารับการรักษาที่ กพบ.รร.ตท
  ๑. สามารถบันทึก / แก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูล ประกอบด้วย
    ๑.๑ ข้อมูลภาคเรียนและปีการศึกษา
    ๑.๒ ข้อมูลชั่วโมง/คาบ เรียน
    ๑.๓ ข้อมูลเวลาเรียนของ นตท.
    ๑.๔ ข้อมูล นตท. ที่อยู่โรงนอน
    ๑.๕ ข้อมูล นตท.ที่ได้เข้ามารับการรักษาที่กองพยาบาล
    ๑.๖ ข้อมูล นตท. กลับเข้า รร.ตท. เกินกำหนด
  ๒ สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ โดยส่งออกรายงานเป็นไฟล์ pdf , Microsoft Word, Microsoft Excel ได้แก่
    ๒.๑ รายงานสรุปผมการจำหน่าย นตท.(รายวัน)
    ๒.๒ รายงานสรุปผลการจำหน่าย นตท(รายชั่วโมง)
    ๒.๓ รายงานรายชื่อนตท.อยู่โรงนอน
    ๒.๔ รายงานรายละเอียด นตท. นอนป่วยโรงพยาบาล
    ๒.๕ รายงานรายละเอียด นตท. นอนพักฟื้น กพบฯ
    ๒.๖ รายงานรายละเอียด นตท. ส่งตรวจโรงพยาบาล
    ๒.๗ รายงานรายชื่อนตท.ที่กลับเข้ารร.ตท.เลยกำหนด
  ๓ สามารถ UPLOAD รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ขึ้น WEBSITE รร.ตท.
            เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ผ่านระบบเครื่อข่ายอินทราเน็ต การให้บริการข้อมูลลักษณะ Client-Server
โดยฐานข้อมูลและซอฟแวร์ระบบจะถูกติดตั้งและเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ส่วนผู้ใช้งานระบบ(Client)สามารถเข้าใช้งานระบบ
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)