พัฒนาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลนักเรียนเตรียมทหารใหม่ ข้อมูลบิดา-มารดา ข้อมูลผู้ปกครอง-คู่สมรสผู้ปกครอง
ข้อมูลผู้รับรอง-คู่สมรสผู้รับรอง ข้อมูลปู่-ย่า-ตา-ยาย ข้อมูลหนังสือให้ความยินยอมต่างๆในการทำสัญญา
และพิมพ์หนังสือสัญญารวมถึงเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในวันทำสัญญามอบตัว
  ๑. สามารถบันทึก / แก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูล ประกอบด้วย
    ๑.๑ ข้อมูลนักเรียนเตรียมทหารใหม่
    ๑.๒ ข้อมูลบิดา-มารดาของนักเรียนเตรียมทหารใหม่
    ๑.๓ ข้อมูลผู้ปกครอง-คู่สมรสผู้ปกครอง ของนักเรียนเตรียมทหารใหม่
    ๑.๔ ข้อมูลผู้รับรอง-คู่สมรสผู้รับรอง ของนักเรียนเตรียมทหารใหม่
    ๑.๕ ข้อมูลปู่-ย่า-ตา-ยาย ของนักเรียนเตรียมทหารใหม่
    ๑.๖ ข้อมูลหนังสือให้ความยินยอมต่างๆในการทำสัญญา เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
  ๒ สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ โดยส่งออกรายงานเป็นไฟล์ pdf ได้แก่
    ๒.๑ เอกสารใบลำดับทำสัญญา
    ๒.๒ เอกสารประวัติย่อนักเรียนเตรียมทหาร
    ๒.๓ เอกสารใบสมัครเ้ข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
    ๒.๔ เอกสารหนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครอง
    ๒.๕ เอกสารหนังสือค้ำประกันของผู้ปกครอง
    ๒.๖ เอกสารหนังสือให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมของคู่สมรสผู้ปกครอง
    ๒.๗ เอกสารหนังสือสัญญาค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน
    ๒.๘ เอกสารหนังสือให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมของคู่สมรสผู้ค้ำประกัน
    ๒.๙ เอกสารมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำนิติกรรมในฐานนะผู้ปกครอง
    ๒.๑๐ เอกสารหนังสือบันทึกข้อตกลง
    ๒.๑๑ เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวของกับกองพยาบาล รร.ตท. และ รพ.รร.จปร.
  ๓ ผู้ปกครองและนักเรียนเตรียมทหารใหม่สามารถแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจในระบบได้(แบบสอบถาม)
            เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต การให้บริการข้อมูลลักษณะ Client-Server
โดยฐานข้อมูลและซอฟแวร์ระบบจะถูกติดตั้งและเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ส่วนผู้ใช้งานระบบ(Client)สามารถเข้าใช้งานระบบ
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)