ระบบตัดจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน เป็นโปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการตัด
จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนสำหรับข้าราชการภายในกระทรวงกลาโหม ซึ่งแยกเป็นข้าราชการชั้น
สัญญาบัตร ข้าราชการชั้นประทวน ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบงานด้านการเงิน แก้ไขปัญหา และลดความผิดพลาดของข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณหมวดเงินเดือนของข้าราชการในระบบสารสนเทศ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานคล้ายคลึง
กันสามารถนำไปใช้ได้
  ๑. สามารถบันทึก / แก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูลเงินเดือนข้าราชการประกอบด้วย
    ๑.๑ บันทึกประวัติย่อนายทหารชั้นสัญญาบัตร
    ๑.๒ บันทึกประวัติย่อนายทหารชั้นประทวน
    ๑.๓ บันทึกประวัติย่อลูกจ้างประจำและชั่วคราว
    ๑.๔ บันทึกประวัติย่อพนักงานราชการ
    ๑.๕ บันทึกบันทึกชั้นยศ
    ๑.๖ บันทึกบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการกระทรวงกลาโหม
    ๑.๗ บันทึกชื่อหน่วยงาน
  ๒ สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ โดยส่งออกรายงานเป็นไฟล์ pdf , Microsoft Word, Microsoft Excel ได้แก่
    ๒.๑ ข้อมูลรายละเอียดรายได้ – รายจ่ายชั้นสัญญาบัตร
    ๒.๒ ข้อมูลรายละเอียดรายได้ – รายจ่ายชั้นประทวน
    ๒.๓ ข้อมูลรายละเอียดรายได้ – รายจ่ายลูกจ้างประจำและชั่วคราว
    ๒.๔ ข้อมูลรายละเอียดรายได้ – รายจ่ายพนักงานราชการ
    ๒.๕ รายงานรายละเอียดสลิปเงินเดือน และนำส่งเข้า E-Mail ของกำลังพลได้
    ๒.๖ ข้อมูลรายละเอียดนำส่งธนาคาร
    ๒.๗ รายงานแบบยืนรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. ๑ ก พิเศษ
    ๒.๘ รายงานใบต่อ ภ.ง.ด. ๑ ก พิเศษ
    ๒.๙ รายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ๓ สามารถกำหนดเดือนที่รายงาน
  ๔ สามารถปิดทะเบียนคุมประจำเดือน
  ๕ สามารถกำหนดปีงบประมาณได้
  ๖ สามารถกำหนดข้อมูลหน่วยงาน
  ๗ สามารถปรับเพิ่มขั้นเงินเดือน
  ๘ สามารถปรับลดขั้นเงินเดือน
  ๙ สามารถปรับปรุงเงินเดือนกำลังพล ตามอัตราบัญชีเงินเดือนใหม่