พัฒนาขึ้นสำหรับบันทึกข้อมูลนักเรียนที่มีผลการเรียนที่อ่อนในแต่ละรายวิชาและต้องเข้าร่วม
แผนพัฒนานักเรียนเตรียมทหาร บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมพัฒนาในแต่ละวัน รวมถึงบันทึกผลการ
ประเมินหลังจากที่ได้เข้ารับการพัฒนารายบุคคล
  ๑. สามารถระบุว่านักเรียนเตรียมทหาร จะต้องเข้ารับการพัฒนาที่กลุ่มวิชาใดบ้าง ในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา
  ๒. สามารถบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมปฏิบัติและผลการประเมินรายบุคคล โดยจะทำการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมปฏิบัติ
เป็นรายวันและรายวิชา
  ๓. สามารถกำหนดเจ้าหน้าที่ ที่มีสิทธิ์ในการใช้งานระบบในแต่ละส่วนของโปรแกรม
  ๔. สามารถกำหนดปีการศึกษา และ ภาคเรียน ที่จะทำการพัฒนานักเรียนเตรียมทหาร
  ๕ สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ โดยส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel ได้แก่
    ๕.๑ รายงานผลการดำเนินการโดยสามารถระบุได้ว่าต้องการ ดูผลการดำเนินการที่มีผล ผ่าน ,ไม่ผ่าน หรือรวมทั้งผ่านและไม่ผ่าน
    ๕.๒ รายงานการเข้าร่วมปฏิบัติการ โดยสามารถระบุได้ว่าต้องการ ดูผลการเข้าร่วมปฏิบัติการที่มีผล เข้าร่วม,ไม่เข้าร่วม หรือรวมทั้งเข้าร่วมและไม่เข้าร่วม
    ๕.๓ รายงานผลการประเมินแบบกลุ่ม 3 กลุ่มหลักซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มวิชาการ, กลุ่มความเป็นผู้นำ และกลุ่มพลานามัย ซึ่งจะแสดงผลตามเงื่อนไขที่เลือก
    ๕.๔ รายงานผลการประเมินแบบแยกรายวิชาการพัฒนา ซึ่งจะแสดงผลตามเงื่อนไขที่เลือกประกอบด้วย ผ่าน, ไม่ผ่าน และรวมทั้งผ่านและไม่ผ่าน
    ๕.๕ รายงานผลการเข้าร่วมแบบแยกรายวิชาการพัฒนา ซึ่งจะแสดงผลตามเงื่อนไขที่เลือกประกอบด้วย เข้าร่วม, ไม่เข้าร่วม และรวมทั้งเข้าร่วมและไม่เข้าร่วม
            เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ผ่านระบบเครื่อข่ายอินทราเน็ต การให้บริการข้อมูลลักษณะ Client-Server
โดยฐานข้อมูลและซอฟแวร์ระบบจะถูกติดตั้งและเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ส่วนผู้ใช้งานระบบ(Client)สามารถเข้าใช้งานระบบ
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)