พัฒนาขึ้นสำหรับการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อและ
ติดตามสถานภาพและการซ่อมบํารุงรวมถึงรายงาน Software ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง ของ
ครุภัณฑ์เหล่านี้ ที่ใช้งานอยู่
  ๑. สามารถบันทึก / แก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูล ประกอบด้วย
    ๑.๑ ข้อมูลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
    ๑.๒ ข้อมูลสรุปภาพรวมสถานภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของแผนก
    ๑.๓ ข้อมูลสรุปภาพรวมสถานภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงาน
  ๒ สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ โดยส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel ได้แก่
    ๒.๑ รายงานบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
    ๒.๒ รายงานสถานภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์(รายละเอียดรายตัว)
    ๒.๓ รายงานจำนวนรวมเครื่องคอมพิวเตอร์(รายแผนก)
    ๒.๔ รายงานจำนวนรวมเครื่องคอมพิวเตอร์(รายหน่วยงาน)
    ๒.๕ รายงานสรุปภาพรวมการใช้งานสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร(รายแผนก)
    ๒.๖ รายงานสรุปภาพรวมการใช้งานสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร(รายหน่วยงาน)
            เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ผ่านระบบเครื่อข่ายอินทราเน็ต การให้บริการข้อมูลลักษณะ Client-Server
โดยฐานข้อมูลและซอฟแวร์ระบบจะถูกติดตั้งและเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ส่วนผู้ใช้งานระบบ(Client)สามารถเข้าใช้งานระบบ
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)