พัฒนาขึ้นสำหรับแสดงรายงานงบประมาณภายในโรงเรียนเตรียมทหารในรูปแบบต่างๆซึ่ง
ข้อมูลที่ใช้แสดงรายงานจะได้มาจากแผนกงบประมาณ กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
  ๑. สามารถกำหนดผู้ที่มีสิทธ์เข้าระบบและเรียกดูรายงานได้ตามที่กำหนด
  ๒. สามารถนำข้อมูลงบประมาณจากระบบงบประมาณเข้าระบบได้
  ๓ สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ โดยส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel ได้แก่
    ๓.๑ รายงานสถานภาพ งป.07 (สปช.32-00-00)
    ๓.๒ รายงานรายละเอียดเงินในงบประมาณที่อยู่ในขั้นตอนการ ขอใช้ และ ผูกพัน
    ๓.๓ รายงานทะเบียนคุมแยกรหัส - แยกหมวดรายจ่าย
    ๓.๔ รายงานร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสม
            เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ผ่านระบบเครื่อข่ายอินทราเน็ต การให้บริการข้อมูลลักษณะ Client-Server
โดยฐานข้อมูลและซอฟแวร์ระบบจะถูกติดตั้งและเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ส่วนผู้ใช้งานระบบ(Client)สามารถเข้าใช้งานระบบ
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)