พัฒนาขึ้นสำหรับบันทึกข้อมูลการประเมินการสอนของครู/อาจารย์ภายในโรงเรียนเตรียมทหาร
โดยนักเรียนเตรียมทหารและเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ทำการประเมินและแสดงรายงานเชิงวิเคราะห์
ในรูปแบบต่างๆ
  ๑. สามารถบันทึก / แก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูล ประกอบด้วย
    ๑.๑ ข้อมูลผู้บริหารที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินในแต่ละกองวิชา
    ๑.๒ ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในแต่ละกองวิชา
    ๑.๓ ข้อมูลอาจารย์ที่จะต้องเข้ารับการประเมินในแต่ละภาคเรียน
    ๑.๔ ข้อมูลผลการประเมินของอาจารย์แต่ละท่าน
  ๒ สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ โดยส่งออกรายงานเป็นไฟล์ pdf , Microsoft Word, Microsoft Excel ได้แก่
    ๒.๑ รายงานสถานภาพกำลังพลในหน่วยงาน
    ๒.๒ รายงานผลการประเมินจรรยาบรรณฯ
    ๒.๓ รายงานสรุปผลการประเมินจรรยาบรรณฯ
    ๒.๔ รายงานสรุปภาพรวมการประเมินจรรยาบรรณครู - อาจารย์ รร.ตท.
  ๓ สามารถดูแผนที่บ้านพักโรงเรียนเตรียมทหาร และรายละเอียดบ้านพักแต่ละหลังได้
            เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ผ่านระบบเครื่อข่ายอินทราเน็ต การให้บริการข้อมูลลักษณะ Client-Server
โดยฐานข้อมูลและซอฟแวร์ระบบจะถูกติดตั้งและเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ส่วนผู้ใช้งานระบบ(Client)สามารถเข้าใช้งานระบบ
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)