พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกองพันนักเรียนทำการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงนักเรียนได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อเวลา และสรุปในภาพรวมของกรมนักเรียน เกี่ยวกับรายงานในเรื่องของ การลา,
การขาด, การป่วย ฯลฯ ของนักเรียนเป็นประจำวัน และรายงานการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงนักเรียนเตรียมทหารประจำงวด
  ๑. สามารถบันทึก / แก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท. ประกอบด้วย
    ๑.๑ ข้อมูลยอดการจำหน่าย นตท. รายวัน
    ๑.๒ ข้อมูลค่าแรง ประกอบด้วย ค่าข้าว ค่ากับข้าว ค่าเชื้อเพลิง เป็นต้น
    ๑.๓ ข้อมูลสาเหตุการจำหน่าย
    ๑.๔ ข้อมูลนักเรียนบังคับบัญชา
  ๒ สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ โดยส่งออกรายงานเป็นไฟล์ pdf , Microsoft Word, Microsoft Excel ได้แก่
    ๒.๑ รายงานข้อมูลการจำหน่ายนักเรียนเตรียมทหารรายวัน
    ๒.๒ รายงานข้อมูลการจำหน่ายนักเรียนเตรียมทหารรวม ๓ ชั้นปีรายวัน
    ๒.๓ รายงานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน
    ๒.๔ รายงานใบนำส่งเงิน
    ๒.๕ รายงานใบสำคัญรับเงินเบี้ยเลี้ยง
    ๒.๖ รายงานสรุปยอดเงินเบี้ยเลี้ยง
    ๒.๗ รายงานบันทึกข้อความขอเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง
    ๒.๘ รายละเอียดรายการเบิกเงินเบี้ยเลี้ยง(เพิ่มเติม ๓๑.-บาท)
    ๒.๙ รายงานใบนำส่งเงินค่าประกอบเลี้ยง
    ๒.๙ รายละเอียดรายการเบิกเงินเบี้ยเลี้ยง(เพิ่มเติม ๖.-บาท)
  ๓ สามารถปิดงวดและยกเลิกงวด เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงประจำเดือนได้
            เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ผ่านระบบเครื่อข่ายอินทราเน็ต การให้บริการข้อมูลลักษณะ Client-Server
โดยฐานข้อมูลและซอฟแวร์ระบบจะถูกติดตั้งและเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ส่วนผู้ใช้งานระบบ(Client)สามารถเข้าใช้งานระบบ
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)