พัฒนาขึ้นสำหรับให้นักเรียนเตรียมทหารสามารถตรวจสอบผลการเรียนและข้อมูลการ
ลงทะเบียนเรียนของตนได้ในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา สามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียน บิดา มารดา
ผู้ปกครอง และผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน ของนักเรียนเตรียมทหารผ่านระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตได้
  ๑. สามารถตรวจสอบข้อมูล ประกอบด้วย
    ๑.๑ ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนเตรียมทหารในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา
    ๑.๒ ข้อมูลบิดาของนักเรียนเตรียมทหาร
    ๑.๓ ข้อมูลมารดาของนักเรียนเตรียมทหาร
    ๑.๔ ข้อมูลประวัติย่อนักเรียนเตรียมทหาร
    ๑.๕ ข้อมูลผู้ปกครองของนักเรียนเตรียมทหาร
    ๑.๖ ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน
  ๒ สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ โดยส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF ได้แก่
    ๒.๑ รายงานผลการเรียนของนักเรียนเตรียมทหารรายภาคเรียน/ปีการศึกษา
            เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต การให้บริการข้อมูลลักษณะ Client-Server
โดยฐานข้อมูลและซอฟแวร์ระบบจะถูกติดตั้งและเก็บไว้ที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ส่วนผู้ใช้งานระบบ(Client)สามารถเข้าใช้งานระบบ
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)