การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหาร
แนวทางการเสริมสร้างความสามัคคีให้
นักเรียนเตรียมทหาร กองร้อยบริการ

1.  กิจกรรมชมรมเศรษฐกิจพอเพียง