การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหาร
แนวทางการเสริมสร้างความสามัคคีให้
นักเรียนเตรียมทหาร กองพยาบาล

1.  กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายในหลวง-ราชินี รร.ตท.สามัคคี ร่วมต้านยาเสพติด