การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหาร
แนวทางการเสริมสร้างความสามัคคีให้
นักเรียนเตรียมทหาร กองพลศึกษา

1.  วิชาพลศึกษา          

2.  กีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนเตรียมทหารกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา