การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหาร
แนวทางการเสริมสร้างความสามัคคีให้
นักเรียนเตรียมทหาร กรมนักเรียน

1.  การจัดการปกครองบังคับบัญชา          

2.  การฝึกนักเรียนใหม่          

3.  การทดสอบกำลังใจ          

4.  กิจกรรมชมรม          

5.  การฝึกเดินทางไกล-พักแรม          

6.  การศึกษาดูงานในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ           

7.  การฝึกนักเรียนบังคับบัญชา          

8.  พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีและนักเรียนบังคับบัญชา          

9.  การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเหล่าของนักเรียนเตรียมทหาร          

10.  งานจักรดาวอาลัย