การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหาร
แนวทางการเสริมสร้างความสามัคคีให้
นักเรียนเตรียมทหาร กองวิชาทหาร

1.  การเสริมสร้างความสามัคคีให้กับ นตท.ภายในห้องเรียน           

2.  การเสริมสร้างความสามัคคีของ นตท.ในการฝึกกิจกรรม Project-X