การจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2558

• คู่มืองานเกียรติยศจักรดาว Download

 

• ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดนิทรรศการ “วันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมทหาร : AFAPS ’Knowledge Sharing Day”

  • สมท.ฯ จัดงาน “วันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมทหาร : AFAPS ’Knowledge Sharing Day” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์ โดยมี ผบ.รร.ตท.เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานของ รร.ตท. ได้นำเสนอองค์ความรู้ของหน่วยงานสู่เวทีการรับรู้ในรูปแบบ ต่าง ๆ ในการกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการความรู้ ให้บุคลากรในหน่วยมีวัฒนธรรมในการรวบรวม ค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ไปขยายผลสู่การปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้ชุมชนนักปฏิบัติกลุ่มต่าง ๆ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ของ รร.ตท.