การจัดการความรู้

"แนวทางการดำเนินการต่อนักเรียนเตรียมทหารใหม่"การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหาร
แนวทางการดำเนินการต่อนักเรียนเตรียมทหารใหม่
แยกตามองค์ความรู้

องค์ความรู้ที่ ๑ ข้อมูล ระเบียบ หลักสูตร นตท.ใหม่

องค์ความรู้ที่ ๒ การวางแผนและเตรียมการ

องค์ความรู้ที่ ๓ การเตรียมบุคลากร

องค์ความรู้ที่ ๔ การเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

องค์ความรู้ที่ ๕ การสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจการดำเนินการต่อ นตท.ใหม่กับผู้ที่เกี่ยวข้อง


รวมภาพกิจกรรม


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

     ๑.พ.อ.หญิง กรวิกา โพธิโชติ
     ๒.พ.อ.อัศวิน  บุญธรรมเจริญ
     ๓.พ.ต.อ.สิริชัย สิต  ทรัพย์ประเสริฐ