ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

1.  แนวคิด ทฤษฎี           

น.ท.หญิง ดร.คนึงนิจ   อนุโรจน์

2 ภาพรวมของการจัดการความรู้ รร.ตท. และด้านเศรษฐกิจพอเพียง           

พ.อ.ทวีศักดิ์   บุญรักชาติ

3 ส่วนการศึกษา          

น.อ.หญิง เรณู   จิรสัทธรรม

4 กรมนักเรียน          
                    
                                                พ.อ.สัชฌาการ   คุณยศยิ่ง            พ.ต.อ.สิริชัย สิต  ทรัพย์ประเสริฐ

5 กองสถิติและประเมินผล          

พ.อ.พหล   แก้วพรรณนา

6 กองพลศึกษา          

พ.อ.ดร.สมนึก   แสงนาค

7.  กองพยาบาล          

น.อ.วิญญู   จันทรสุนทรกุล

8 กองวิชาทหาร          

พ.อ.สมควร   ทองนาค