การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหาร
แนวทางการเสริมสร้างความสามัคคีให้
นักเรียนเตรียมทหาร ส่วนการศึกษา

1.  โครงงานวิทยาศาสตร์           

2.  กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ           

3.  โครงงานกลุ่มบูรณาการ           

4.  กิจกรรม_ภาษาต่างประเทศ           

5.  walk rally           

6.  กิจกรรม_จิตวิทยา