การจัดการความรู้
"การเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร"
 
ภาพกิจกรรม
1. ภาพกิจกรรมส่วนการศึกษา
2. ภาพกิจกรรมกรมนักเรียน
3. ภาพกิจกรรมกองสถิติและประเมินผล
4. ภาพกิจกรรมกองพลศึกษา
5. ภาพกิจกรรมกองพยาบาล
6. ภาพกิจกรรมกองวิชาทหาร
7. ภาพกิจกรรมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
8. ภาพกิจกรรมกองร้อยบริการ
 

การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหาร
แนวทางการเสริมสร้างความสามัคคีให้
นักเรียนเตรียมทหาร แยกตามหน่วย

1. แนวคิด ทฤษฎีการฝึก ศึกษา และขั้นตอนการดำเนินงานการจัดการความรู้      

2.  องค์ความรู้ ส่วนการศึกษา       

3.  องค์ความรู้ กรมนักเรียน       

4.  องค์ความรู้ กองสถิติและประเมินผล       

5.  องค์ความรู้ กองพลศึกษา       

6.  องค์ความรู้ กองพยาบาล       

7.  องค์ความรู้ กองวิชาทหาร       

8.  องค์ความรู้ กองร้อยบริการ       

9.  ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ      

10.  แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ การจัดการความรู้ เรื่อง "การเสริมสร้างความสามัคคีให้กับ นตท."      
(หากท่านต้องการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะคลิก)