วันที่ 28/02/2567

รร.ตท.สปท. ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับการชำระเงินค่าใช้จ่าย นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษ ๒๕๖๕ ห้วงการชำระ ๑ – ๑๔ ต.ค.๖๕

รร.ตท.สปท. ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับการชำระเงินค่าใช้จ่าย นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี
ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษ ๒๕๖๕ ห้วงการชำระ ๑ – ๑๔ ต.ค.๖๕ โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้
          ๑. นตท. ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน (bill payment) ที่หน้าเว็ปโรงเรียนเตรียมทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  แล้วนำไปชำระผ่านช่องทางสาขา
ธนาคารกรุงไทย หรือ ระบบ krungthai next
          ๒. นตท. สามารถชำระโดยผ่านระบบรูดบัตรด้วยเครื่อง edc ได้ที่ ผกง.บก.รร.ตท.สปท.
          ๓. ส่งสำเนาใบโอนเงินได้ที่ ผกง.บก.รร.ตท.สปท. โทร.๐๒ ๕๗๒๕๑๔๕-๙ โทรสาร ๐๒ ๕๗๒๕๑๔๗
          นตท.ปี๑ ติดต่อ ส.อ.หญิง สายธาร  เมินขุนทด
          นตท.ปี๒ ติดต่อ จ.ส.อ.หญิง วารุณี  สมเนตร

 

- ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน (bill payment) ชั้นปีที่๑

- ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน (bill payment) ชั้นปีที่๒

- ดาวน์โหลดขั้นตอนการชำระเงินผ่าน ระบบ krungthai next
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (ครั้ง)
8,056,401
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  155,766,296  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560