วันที่ 03/03/2567
 
  ๑) ระบบบันทึกข้อมูล งานประกันคุณภาพการศึกษา
   ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์ (ผู้บริหารประเมิน)
   ระบบประเมินการเรียนการสอนครู-อาจารย์ (นตท.ประเมิน)
   ระบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา (คณก.นโยบายศึกษา รร.ตท.ประเมิน)
   บันทึกข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน)
   บันทึกข้อมูลกิจกรรม นตท. (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, กิจกรรมชมชม, กิจกรรมตามระเบียบ,
กิจกรรมแนะแนว, กิจกรรมเพื่อสังคม/สาธารณประโยชน์)
   บันทึกข้อมูลการบริการวิชาการ/วิชาชีพ (กำลังพล รร.ตท.ทุกคน) (วิทยากร, ผู้บรรยาย/ผู้ฝึกสอน,
กรรมการตัดสิน, ผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการออก ปัญหาสอบ ให้กับหน่วยงานภายนอกสถาบัน)
   บันทึกข้อมูลผลงานวิชาการ/งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม (หนังสือ/ตำรา, บทความวิชาการ,
บทความวิจัย, งานวิจัย, สิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม)
   บันทึกข้อมูลการได้รับรางวัลของ นตท.
   บันทึกข้อมูลการจัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งชี้
   บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  ๒) ระบบรายงานข้อมูล งานประกันคุณภาพการศึกษา
   รายงานผลประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
   รายงานผลประเมินการเรียนการสอนครู-อาจารย์
   รายงานผลประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
   รายงานข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน)
   รายงานกิจกรรมของ นตท.
   รายงานการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
   รายงานผลงานวิชาการ/งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
   รายงานการได้รับรางวัลของ นตท.
   รายงานจำนวนกำลังพล
(แยกตามหน่วยงาน, ชั้นยศ, อายุ, วุฒิการศึกษา)
   ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
(แยกตามหน่วยงาน, อายุ, วุฒิการศึกษา)
   รายงานข้อมูลครู-อาจารย์-น.ปกครอง
(แยกตาม, หน่วยงาน, ชั้นยศ, อายุ, วุฒิการศึกษา)
   รายงานข้อมูลกำลังพลที่ได้รับการพัฒนา
(ดูงาน, ศึกษาต่อ, หลักสูตรทางทหาร, ฝึกอบรม, ประชุมสัมมนา)
   รายงานข้อมูลนายทหารสัญญาบัตร (แยกตามหน่วยงาน)
   รายงานข้อมูลนายทหารประทวน (แยกตามหน่วยงาน)
   รายงานข้อมูลกำลังพล (แยกตามชั้นยศ, วุฒิการศึกษา)
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน มีนาคม 2567 (ครั้ง)
1,625,412
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  158,774,302  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560