วันที่ 03/03/2567
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (482) [19 ก.พ. 2567] 
รายชื่อ นตท. อยู่โรงนอน รร.ตท.สปท. ประจำวันที่ ๒๗ - ๒๘ ม.ค. ๖๗ (10,871) [26 ม.ค. 2567] 
กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๐ อัตรา (9,164) [07 พ.ย. 2566] 
หนังสือรับรองการเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ (10,839) [11 ต.ค. 2566]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ขอให้นักเรียนเตรียมทหาร หรือทายาทของนักเรียนเตรียมทหาร รับเงินค่าประกันสิ่งของของทางราชการคืน (10,990) [21 ก.ย. 2566]
คู่มือนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2566 (34,155) [19 พ.ค. 2566]
คู่มือผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2566 (29,959) [19 พ.ค. 2566]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิทยาจารย์ (29,950) [18 พ.ค. 2566]
หนังสือรับรองการเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ (34,287) [01 พ.ค. 2566]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง การใช้วิสัยทัศน์ (43,328) [23 พ.ย. 2565]
หนังสือรับรองการเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒ (45,703) [11 พ.ย. 2565]
รร.ตท.สปท. ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับการชำระเงินค่าใช้จ่าย นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษ ๒๕๖๕ ห้วงการชำระ ๑ – ๑๔ ต.ค.๖๕ (46,356) [10 ต.ค. 2565]
หนังสือรับรองการเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ (50,000) [09 พ.ค. 2565]
นโยบายด้านการศึกษา รร.ตท.สปท. (49,889) [29 เม.ย. 2565]
โรงเรียนเตรียมทหารได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [14 มี.ค. 2565]
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ COVID ?19 (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก์) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (54,887) [30 ก.ย. 2564]
ประกาศ รร.ตท. เรื่อง แนวทางการเรียนการสอน นตท.ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (55,613) [29 เม.ย. 2564]
พ.ร.บ. เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และภาพถ่ายนักเรียนเตรียมทหารแต่งเครื่องแบบ (84,716) [07 ธ.ค. 2563]
ใบแทรกแก้ไขข้อผิดพลาด หนังสือ ๔๒ ปี โรงเรียนเตรียมทหาร (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม) (96,164) [21 ก.ย. 2563]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเตรียมทหาร (105,527) [24 มิ.ย. 2563]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (100,219) [25 มิ.ย. 2562]
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (119,264) [09 ต.ค. 2557]
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลความสะอาดพื้นที่อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22) [01 มี.ค. 2567] 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือนมกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23) [01 มี.ค. 2567] 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนมกราคม(งวดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26) [01 มี.ค. 2567] 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารพิเศษสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ประจำเดือนมกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19) [01 มี.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสาร สำหรับทหารกองประจำการ ประจำเดือนมกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19) [01 มี.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขนมปังสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ประจำเดือนมกราคม(งวดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25) [01 มี.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม ประจำเดือนมกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20) [01 มี.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารพิเศษให้กับนักเรียนเตรียมทหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21) [01 มี.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขนมปังสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ประจำเดือนธันวาคม (งวดที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20) [01 มี.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนธันวาคม (งวดที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25) [01 มี.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขนมปังสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ประจำเดือนธันวาคม (งวดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19) [01 มี.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนธันวาคม (งวดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24) [01 มี.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (34) [27 ก.พ. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมวกนิรภัยกันกระแทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (33) [27 ก.พ. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณห้องน้ำ อาคารกองวิชาทหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (33) [27 ก.พ. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25) [27 ก.พ. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดแข่งขันกีฬาประเพณี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย-โรงเรียนเตรียมทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (36) [27 ก.พ. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22) [27 ก.พ. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ งานปลูกฝังอุดมการณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30) [27 ก.พ. 2567]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(4,314)  
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน มีนาคม 2567 (ครั้ง)
1,637,250
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
งานเกียรติยศจักรดาว รร.ตท.สปท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ ม.ค.๖๗ (1,692)  
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 1 ธ.ค. 66 (7,009) 
คณะ พลเรือเอกสงัด ชะลออยู่ เยี่ยมชมเรือหลวง ท่าจีน วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๖ (291) 
งานทอดกฐินวัดอินฯ 26 พ.ย. 66 (259) 
สมเด็จพระเทพฯเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต รร.จปร. วันที่ 24 พ.ย. 66 (5,811) 
สวดมนต์องค์ภาฯ บก. วันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๖ (289) 
ผบ.กรมนร.อบรมนร.๒๒ พ.ย. ๖๖ (243) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(1,334)   
พิธีเปิดกีฬานักเรียนเตรียมทหาร ๑๓ พ.ย. ๖๖ (350)  
บ้านพบโรงเรียน ส่วนการศึกษา วันที่ 10 พ.ย. 66 (328) 
บรรยายพิเศษการเตรียมตัวขึ้นเหล่า รร.จปร.วันที่ 1 พ.ย. 66 (284) 
บรรยายพิเศษให้นตท. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ วันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๖ (546) 
นตท. ฟังบรรยายธรรม วันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๖ (494) 
นตท. ดูงาน รร.นรต. วันที่ 26 ก.ค.66 (14,059) 
พิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมาย นตท.ชั้น 1 รุ่นที่ 66 วันที่ 21 ก.ค. 66 (23,096) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(576)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
หลักสูตร รร.ตท.
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
กรกฎาคม - กันยายน 2559
เมษายน - มิถุนายน 2559
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(15)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  158,786,137  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560