ค่าบริการ ราคาพิเศษ
มีจำนวน 3 ห้อง

ค่าบริการ ราคาพิเศษ
มีจำนวน 30 ห้องห้องประชุมใหญ่ มีจำนวน 1 ห้อง ค่าบริการ
    เวลา 0800 - 1200 ราคาพิเศษ
    เวลา 1300 - 1800 ราคาพิเศษ
    เวลา 0800 - 1800 ราคาพิเศษ
 ห้องประชุมเล็ก มีจำนวน 2 ห้อง ค่าบริการ
    เวลา 0800 - 1200 ราคาพิเศษ
    เวลา 1300 - 1800 ราคาพิเศษ
    เวลา 0800 - 1800 ราคาพิเศษ
 
 
 
   
 
   

 

 

  ติดต่อ
โทรศัพท์. 0 2572 5490
แฟกซ์. 0 2572 5491