อาคารรับรอง Pre-Cadet Place
9 หมู่ 10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทรศัพท์ 0 2572 5490
โทรสาร 0 2572 5491