พล.ต. ชาตรี   จันทร์พิทักษ์
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๙

[ การศึกษา ]
      พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๕ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
      พ.ศ. ๒๕๓๖ ชั้นนายร้อยทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
      พ.ศ. ๒๕๓๗ ชั้นนายร้อยทหารม้า และนายทหารยานยนต์กองพัน สหรัฐอเมริกา
      พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้เชี่ยวชาญอาวุธรถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๓ สหรัฐอเมริกา
      พ.ศ. ๒๕๔๐ ชั้นนายพันทหารม้า และผู้บังคับกองร้อยทหารม้าลาดตระเวน สหรัฐอเมริกา
      พ.ศ. ๒๕๔๓ เสนาธิการทหารบก ประเทศแคนาดา
      พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๘๐
      พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรความมั่นคงภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สหรัฐอเมริกา
      พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑

[ ประวัติการรับราชการ ]
      พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้บังคับหมวด กองร้อยรถถัง กองพันทหารม้าที่ ๒๐ กรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์
      พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้บังคับกองร้อยรถถัง กองพันทหารม้าที่ ๒๐ กรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์
      พ.ศ. ๒๕๔๔ นายทหารปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ ๑
      พ.ศ. ๒๕๔๕ ประจำแผนก กรมยุทธการทหารบก
      พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๒ ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
      พ.ศ. ๒๕๔๖ หัวหน้าแผนก กรมยุทธการทหารบก
      พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้สังเกตการณ์ทางทหารประจำสหประชาชาติ ณ ประเทศเซียร์ร่า ลีโอน อาฟริกา (๑ ปี)
      พ.ศ. ๒๕๕๐ รองผู้อำนวยการกอง กรมยุทธการทหารบก
      พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กองอำนวยการ                      รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
      พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการกองยุทธการฝ่ายอากาศ สำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก
      พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองยุทธการ สำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก
      พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการกองการฝึก สำนักการฝึก กรมยุทธการทหารบก
      พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหาร
      พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
      พ.ศ. ๒๕๖๔ รองผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
      พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ