พล.ต. โกญจนาท   ธูปเทียนรัตน์
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๙
นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๔๐

[ การศึกษา ]
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๙
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ( จปร. รุ่นที่ ๔๐ )
- หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ม. รุ่นที่ ๓/๓๖
- หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ม. รุ่นที่ ๑/๔๒
- หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ.สบส. ชุดที่ ๘๐
- หลักสูตรหลักประจำ วทบ. รุ่นที่ ๖๑
- หลักสูตรส่งทางอากาศ
- หลักสูตรจู่โจม
- หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจำรุ่นที่ ๒/๖๑
- หลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา ๙๐๔ (UPGRADE)
- หลักสูตรปรับพื้นฐาน นรอ./นตรอ. (นรอ. ยุคใหม่รุ่นปี ๔/๖๔)

[ ประวัติการรับราชการ ]
- ผบ.มว.ถ.ม.พัน.๑๗ รอ. 
- ผบ.ร้อย.ม.(ก.) ม.พัน.๓ รอ. 
- ผช.น.ปจว.ทภ.๑ 
- หน.ฝกบ.พล.ม.๒ รอ.
- ผบ.ม.พัน.๒๓ รอ.
- หน.ฝขว.พล.ม.๒ รอ.
- เสธ.ม.๕ รอ.
- รอง เสธ.พล.ม.๒ รอ.
- รอง ผบ.ม.๕ รอ.
- ผบ.ม.๕ รอ.
- รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ.
- ผบ.รร.ตท.สปท.