๑. พล.ต. ปิยะ สุวรรณพิมพ์
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔


๒. พล.ต .ชิงชัย รัชตะนาวิน
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๐

 


๓. พล.ต. ไพบูลย์ สิรยากร
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓


๔. พล.ต. สนั่น ขยันระงับพาล
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕


 

๕. พล.ต. โกมล เกษรสุคนธ์
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗


 

๖. พล.ต. นิยม ศันสนาคม
๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘


 

. พล.ต. ธีรวัฒน์ เอมะสุวรรณ
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑


 

๘. พล.ต. ชัยณรงค์ หนุนภักดี
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒


 

๙. พล.ต. พนม จีนะวิจารณะ
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔


 

๑๐. พล.ต. มนัส คล้ายมณี
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖

 

๑๑. พล.ต. ปรีชา สามลฤกษ์
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘


 

๑๒. พล.ต. ประพาฬ นิลวงศ์
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑


 

๑๓. พล.ต. สุเทพ โพธิ์สุวรรณ
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔


 

๑๔. พล.ต. ธีระศักดิ์ ฤทธิวงศ์
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗


 

๑๕. พล.ต. พอพล มณีรินทร์
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙


 


๑๖. พล.ต.พรพิพัฒน์   เบญญศรี
๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

 

. พล.ต. รักบุญ มนต์สัตตา
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ -
30 กันยายน ๒๕๕๔

 

๑๘. พล.ต.สุรสิทธิ์   ถาวร
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ -
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

 

๑๙. พล.ต.บุญชู   เกิดโชค
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ -
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

 

๒๐. พล.ต.ชัยชนะ   นาคเกิด
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ -
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

 

๒๑. พล.ต.ชนินทร์   โตเลี้ยง
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ -
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

 

๒๒. พล.ต.ศิราวุฒิ   วงศ์ขันตี
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ -
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

 

๒๓. พล.ต.กนกพงษ์   จันทร์นวล
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ -
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

 

๒๔. พล.ต.รวิศ   รัชตะวรรณ
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ -
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

 

๒๕. พล.ต.โกญจนาท   ธูปเทียนรัตน์
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖
- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖