วันที่ 27/05/2567
พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์เกี่ยวกับความกล้าหาญพร้อมแพรแถบ (170) [21 พ.ค. 2567] 
ประกาศ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ขอให้นักเรียนเตรียมทหาร หรือทายาทของนักเรียนเตรียมทหาร รับคืนเงินค่าประกันสิ่งของของทางราชการ (466) [15 พ.ค. 2567] 
หนังสือรับรองการเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑ (1,403) [07 พ.ค. 2567] 
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (4,388) [19 ก.พ. 2567]
รายชื่อ นตท. อยู่โรงนอน รร.ตท.สปท. ประจำวันที่ ๒๗ - ๒๘ ม.ค. ๖๗ (34,452) [26 ม.ค. 2567]
กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๐ อัตรา (16,460) [07 พ.ย. 2566]
หนังสือรับรองการเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ (18,009) [11 ต.ค. 2566]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ขอให้นักเรียนเตรียมทหาร หรือทายาทของนักเรียนเตรียมทหาร รับเงินค่าประกันสิ่งของของทางราชการคืน (18,223) [21 ก.ย. 2566]
คู่มือนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2566 (47,203) [19 พ.ค. 2566]
คู่มือผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2566 (42,592) [19 พ.ค. 2566]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง วิทยาจารย์ (42,517) [18 พ.ค. 2566]
หนังสือรับรองการเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ (49,180) [01 พ.ค. 2566]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง การใช้วิสัยทัศน์ (61,510) [23 พ.ย. 2565]
หนังสือรับรองการเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒ (64,349) [11 พ.ย. 2565]
รร.ตท.สปท. ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับการชำระเงินค่าใช้จ่าย นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษ ๒๕๖๕ ห้วงการชำระ ๑ – ๑๔ ต.ค.๖๕ (63,512) [10 ต.ค. 2565]
หนังสือรับรองการเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ (69,915) [09 พ.ค. 2565]
นโยบายด้านการศึกษา รร.ตท.สปท. (69,993) [29 เม.ย. 2565]
โรงเรียนเตรียมทหารได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [14 มี.ค. 2565]
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ COVID ?19 (การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก์) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (76,873) [30 ก.ย. 2564]
ประกาศ รร.ตท. เรื่อง แนวทางการเรียนการสอน นตท.ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (77,249) [29 เม.ย. 2564]
พ.ร.บ. เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และภาพถ่ายนักเรียนเตรียมทหารแต่งเครื่องแบบ (109,235) [07 ธ.ค. 2563]
ใบแทรกแก้ไขข้อผิดพลาด หนังสือ ๔๒ ปี โรงเรียนเตรียมทหาร (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม) (117,785) [21 ก.ย. 2563]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเตรียมทหาร (127,589) [24 มิ.ย. 2563]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (121,026) [25 มิ.ย. 2562]
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (141,469) [09 ต.ค. 2557]
 
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานโครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ระยะที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (46) [24 พ.ค. 2567] 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างทำเกียรติบัตร เพื่อมอบให้นักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๒ ชั้นปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (116) [21 พ.ค. 2567] 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายให้ความรู้ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (101) [21 พ.ค. 2567] 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ออาหารพิเศษ ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๒ ชั้นปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (105) [21 พ.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (103) [21 พ.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อขนมปังสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (งวดที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (125) [21 พ.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ออาหารพิเศษ ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๒ ชั้นปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (121) [21 พ.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างทำปีกกระโดดหอ ฝึกภาคสนามของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (94) [21 พ.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์(งวดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (84) [21 พ.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสายสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (99) [21 พ.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (133) [20 พ.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมบานสวิงห้องน้ำชายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (334) [16 พ.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณข้างห้องน้ำชายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (336) [16 พ.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (340) [16 พ.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่ ระบบสระว่ายน้ำขนาด ๒๕ ม. และ ๕๐ ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (299) [16 พ.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (340) [16 พ.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (312) [16 พ.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (320) [16 พ.ค. 2567]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (342) [16 พ.ค. 2567]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(4,494)  
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน พฤษภาคม 2567 (ครั้ง)
17,933,239
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วัดเขาคอก 29 เม.ย. 67 (388)  
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา นตท. วันท่ี 24 เม.ย. 67 (631) 
รับคณะ ขว.ทหาร ตรวจเยี่ยม วันที่ 24 เม.ย. 67 (354) 
พิธีทำบุญประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำสงกรานต์ผู้ใหญ่ 2567 11 เม.ย. 67 (442) 
ผบ.สปท.ตรวจการฝึก นสน.บก.ทท. วันที่ 8 เม.ย. 67 (354) 
วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ 6เม.ย. 67 (378) 
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ 5 มี.ค. 67 (364) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(1,347)   
ผบ.รร.ตท.สปท. พร้อมด้วยข้าราชการ และ นตท. ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นตท.องอาจ วีดิษฐ์วงษ์ ณ วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี วันที่ 28 มี.ค.67 (446)  
บรรยายโรคเอดให้นร.บังคับบัญชา 27 มี.ค. 67 (400) 
นักเรียนบังคับบัญชา เข้ารับฟังโอวาทจาก ผบ.รร.ตท. วันที่ 27 มี.ค. 67 (369) 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษา นตท.ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๗ มี.ค. ๖๗ (3,291) 
ฝึกภาคปราจีนนตท 19-24 ก.พ. 67 (1,397) 
พิธีเปิดการฝึกหลักสูตร นร.บช. วันที่ 11 มี.ค. 2567 (359) 
พิธีมอบเกียรติบัตรวิชาการและรางวัล นตท.ดีเด่น แก่ นตท.ทั้ง2 ชั้นปี วันที่ 6 มี.ค. 67 (280) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(587)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
หลักสูตร รร.ตท.
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
กรกฎาคม - กันยายน 2559
เมษายน - มิถุนายน 2559
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(15)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  221,190,534  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560