สนามยิงปืนโรงเรียนเตรียมทหาร

สนามยิงปืนโรงเรียนเตรียมทหารยินดีต้อนรับ

คุณสมบัติของสมาชิก

เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

ต้องไม่เป็นโรคอันจะทำให้เกิดอันตรายต่อการยิงปืน อาทิ โรคลมชักหรือมีอาการทางจิตประสาท

ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางสนามอย่างเคร่งครัด

อัตราค่าสมัครสมาชิก
ข้าราชการทหาร, ตำรวจ 100 บาท / คน / ปี
บุคคลภายนอกทั่วไป 200 บาท / คน / ปี
นักเรียนเตรียมทหาร 50 บาท / คน / ปี
หลักฐานการสมัคร
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
สถานที่รับสมัคร
สมัครได้ที่แผนกสรรพวุธหรือที่สนามยิงปืน โรงเรียนเตรียมทหาร
เวลาเปิดให้บริการ
วันธรรมดา 14.00 - 17.30 น.
วันหยุดราชการ 08.00 - 17.30 น.
อาวุธที่ทางสนามจัดไว้บริการ
ปืนพกขนาด .38
ปืนเจเกอร์ขนาด .22
ราคากระสุน
ขนาด .38 สมาชิก ราคานัดละ 9 บาท
บุคคลทั่วไป ราคานัดละ 11 บาท
ขนาด 9 มม. สมาชิก ราคานัดละ 9 บาท
บุคคลทั่วไป ราคานัดละ 11บาท
ขนาด .22 สมาชิก ราคานัดละ 3 บาท
บุคคลทั่วไป ราคานัดละ 3 บาท
ราคาจำหน่ายต่อชุด
ปืนพกขนาด .38 กระสุน 10 นัด พร้อมเป้า ราคาชุดละ 130 บาท
ปืนเจเกอร์ขนาด .22 กระสุน 10 นัด พร้อมเป้า ราคาชุดละ 50 บาท
กลับกองสนับสนุน