ผู้แทน รร.ตท.ประชุมร่วมกับ สปท.ในการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ รร.ตท.

 
สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
เลขที่ 9 หมู่ 10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร 0 2572 5126