สมท.ฯ จัดการประชุมพิจารณาร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่

 
สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
เลขที่ 9 หมู่ 10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร 0 2572 5126