วันที่ ๒ เม.ย.๖๓, ๐๙๐๐ รอง ผบ.รร.ตท.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ รร.ตท. ณ ห้องประชุมสุวรรณพิมพ์ ในส่วนของ หน.นขต.รร.ตท. ประชุมผ่านระบบ VDO call เพ่ือเตรียมการและมอบหมายความรับผิดชอบการรับตรวจ ฯ (394)
วันที่ ๒ เม.ย.๖๓, ๐๙๐๐ รอง ผบ.รร.ตท.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ รร.ตท. ณ ห้องประชุมสุวรรณพิมพ์ ในส่วนของ หน.นขต.รร.ตท. ประชุมผ่านระบบ VDO call เพ่ือเตรียมการและมอบหมายความรับผิดชอบการรับตรวจ ฯ (326)
วันที่ 21 ม.ค.63,0900 รอง ผบ.รร.ตท.สปท.(1) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/63 ของ รร.ตท. เพื่อดำเนินการประเมินคุณลักษณะ 10 ประการของระบบราชการ 4.0 และประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ส่งผลการประเมินให้ สปท. (374)
วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๓, ๐๙๓๐ รอง ผบ.รร.ตท.(๑) เป็นประธานฯ การประชุมเตรียมการ การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ( PMQA 4.0) ของ รร.ตท. เพื่อวางแผนงานสนองนโยบายหน่วยเหนือ และการปฏิบัติของ รร.ตท. ณ ห้องสุวรรณพิมพ์ (287)
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาของ กห. ตรวจเยี่ยมและเก็บข้อมูล รร.ตท.เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ โดยมี รอง เสธ.สปท.เป็นประธาน (449)
สมท.ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ และแนวทางการประเมินคุณภาพ ” (708)
สมท.ฯ ชี้แจงวิสัยทัศน์ สปท. ให้กับกำลังพล โรงเรียนเตรียมทหาร (539)
สมท.ฯ เข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ บก.ทท. ในส่วนของ รร.ตท. (741)
ผู้แทน รร.ตท.ประชุมร่วมกับ สปท.ในการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ รร.ตท. (660)
สมท.ฯ จัดการประชุมพิจารณาร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ (606)
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) (212)
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) (181)
คำสั่งรร.ตท.ที่ 53/61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกาารร.ตท (384)
คำสั่งรร.ตท.ที่54/61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษารร.ตท (399)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ รร.ตท. (561)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ ของ นตท. (980)
วิสัยทัศน์และตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ ผบ.สปท.และ ผบ.รร.ตท. (529)
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) (562)
การจัดการความรู้ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนเตรียมทหาร (455)
 
สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
เลขที่ 9 หมู่ 10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร 0 2572 5126