วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๓, ๐๙๓๐ รอง ผบ.รร.ตท.(๑) เป็นประธานฯ การประชุมเตรียมการ การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ( PMQA 4.0) ของ รร.ตท. เพื่อวางแผนงานสนองนโยบายหน่วยเหนือ และการปฏิบัติของ รร.ตท. ณ ห้องสุวรรณพิมพ์ (8)
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาของ กห. ตรวจเยี่ยมและเก็บข้อมูล รร.ตท.เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ โดยมี รอง เสธ.สปท.เป็นประธาน (183)
การประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ตท. ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒ พ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์ฯ (204)
สมท.ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ และแนวทางการประเมินคุณภาพ ” (384)
สมท.ฯส่งข้าราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแนวคิดและหลักการการจัดการความรู้ ฯ ประจำปีงบฯ 60 เมื่อ 16-17 พ.ย.59 ณ ห้องประชุม สตน.ทหาร (402)
สมท.ฯจัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1/60 เมื่อวันที่ 15 พ.ย.59 ณ ห้องประชุมสุวรรณพิมพ์ (330)
สมท.ฯ รับตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ ฯ 2559 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 ณ สปช.ทหาร (318)
สมท.ฯรับการตรวจประเมินผลการดำเนินการ กพร.ของ สปท.ประจำปีงปฯ ๒๕๕๙ เมื่อ ๑๓ ก.ย.๕๙ ณ ห้องพหลสามัคคีชัย ชั้น ๓ บก.สปท. (305)
สมท.ฯ รับคณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (311)
สมท.ฯ ชี้แจงวิสัยทัศน์ สปท. ให้กับกำลังพล โรงเรียนเตรียมทหาร (279)
กิจกรรมทั้งหมด(13)   
คำสั่งรร.ตท.ที่ 53/61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกาารร.ตท (132)
คำสั่งรร.ตท.ที่54/61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษารร.ตท (113)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ รร.ตท. (264)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ ของ นตท. (281)
วิสัยทัศน์และตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ ผบ.สปท.และ ผบ.รร.ตท. (204)
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) (301)
การจัดการความรู้ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนเตรียมทหาร (204)
 
สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
เลขที่ 9 หมู่ 10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร 0 2572 5126