หน้าที่และภารกิจ
ผู้บังคับบัญชา
การจัดหน่วย
นายทหารนายตำรวจปกครอง
ติดต่อ กรม นร.พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ผบ.ทสส.
เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ นตท.ชั้นปีที่ ๓
รุ่น ๕๕ ณ รร.ตท. อ.บ้านนา จ.นครนายก
๒๖ ก.พ.๕๗

พล.ต.ชัยชนะ นาคเกิด ผบ.รร.ตท. เป็นประธานในพิธีส่ง
นตท. ชั้นปีที่ ๓ เข้าศึกษายังโรงเรียนเหล่าทัพ
ณ รร.ตท. อ.บ้านนา จ.นครนายก
๒๗ ก.พ.๕๗

พล.ต.ชัยชนะ นาคเกิด ผบ.รร.ตท.
เป็นประธานในงานจักรดาวอาลัย ๕๕
ณ ลานกองพัน กรม นร.รร.ตท.
๒๕ ก.พ.๕๗

 

 

 

 

 

กรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก ๒๖๑๑๐ โทร.๐ ๒๕๗๒ ๕๒๘๒