ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ
1.  ผู้เช่ยวชาญ (กองพยาบาล)

2.  ผู้เชี่ยวชาญ (กรมนักเรียน)

3.  ผู้เชี่ยวชาญ (แผนกจิตวิทยาและแนะแนว)

4.  ผู้เชี่ยวชาญ (กองพลศึกษา)

5.  ผู้เชี่ยวชาญ (กองวิชาคณิตศาสตร์)

6.  ผู้เชี่ยวชาญ (กองวิชาทหาร)

7.  ผู้เชี่ยวชาญ (กองวิชาภาษาอังกฤษ)

8.  ผู้เชี่ยวชาญ (กองวิชาวิทยาศาสตร์)