การจัดการความรู้
 
 
 

การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหาร
แนวทางการพัฒนานักเรียนเตรียมทหาร
เป็นรายบุคลแยกตามหน่วย

1.  การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหารแนวทางการพัฒนานักเรียนเตรียมทหารเป็นรายบุคล
ด้านพลานามัย(กองพยาบาล)

2.  การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหารแนวทางการพัฒนานักเรียนเตรียมทหารเป็นรายบุคล
ด้านพลานามัย(กองพลศึกษา)

3.  การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหารแนวทางการพัฒนานักเรียนเตรียมทหารเป็นรายบุคล
ด้านคุณลักษณะทางทหาร(กรมนักเรียน)

4.  การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหาร แนวทางการพัฒนานักเรียนเตรียมทหารเป็นรายบุคล
ด้านคุณลักษณะทางทหาร(กองวิชาทหาร)

5.  การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหารแนวทางการพัฒนานักเรียนเตรียมทหารเป็นรายบุคล
ด้านการศึกษา(กองวิชาคณิตศาสตร์)

6.  การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหารแนวทางการพัฒนานักเรียนเตรียมทหารเป็นรายบุคล
ด้านการศึกษา(กองวิชาภาษาต่างประเทศ)

7.  การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหารแนวทางการพัฒนานักเรียนเตรียมทหารเป็นรายบุคล
ด้านการศึกษา(กองวิชาวิทยาศาสตร์)

8. การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหารแนวทางการพัฒนานักเรียนเตรียมทหารเป็นรายบุคล
ด้านการศึกษา(แผนจิตวิทยาและแนะแนว)
9.  ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ