::ผู้บริหาร


พลตรี บุญชู เกิดโชค

ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร/ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา

 

พ.อ.ปฐมนคร   สร้างเอี่ยม
รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษา

 

พ.อ.หญิง กรวิกา   โพธิโชติ
อาจารย์ที่ปรึกษา


พ.อ.หญิง อาบทิพย์  ศรีอักษร
อาจารย์ที่ปรึกษา

พ.อ. สุชาต   สุขสายชล
อาจารย์ที่ปรึกษา

น.อ.ทิวาธร   ฉิมสุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษา
พ.อ.หญิง ชณัฐดา พรมดิเรก
อาจารย์ที่ปรึกษา

    


น.อ.หญิง เรณู จิรสัทจธรรมร.น.
ผู้อำนวยการกองวิชาคณิตศาสตร์


พ.อ.วิชัย เสริมบุญสุข
ผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์

พ.อ.หญิงฉัตราภรณ พลมณี
ผู้อำนวยการ กองวิชาภาษาไทย
     

พ.อ.หญิง สมใจ เกษเกษม
ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาต่างประเทศ

พ.อ.หญิง วิลาสินี    ลีลาพฤทธิ์
ผู้อำนวยการ กองวิชาสังคมศาสตร์

พ.อ.หญิง ปภัสสร   อภิรักษ์โยธิน
หัวหน้าแผนกจิตวิทยาและแนะแนว
     

น.อ.หญิง สุคนธ์ ต้นกัญญา
หัวหน้าแผนกวิชาศิลปะ

พ.อ. สุรชัย  เลขสาคร
หัวหน้ากองเตรียมการ


   
 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร
โทรศัพท์ ๐๒๕๗๒๕๓๑๐ โทรสาร ๐๒๕๗๒๕๓๐๕