::ผู้บริหาร


พลตรี ชัยชนะ นาคเกิด

ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร/ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา

 

พ.อ.หญิง กรวิกา   โพธิโชติ
รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษา

 

พ.อ.หญิง อาบทิพย์   ศรีอักษร
อาจารย์ที่ปรึกษา


พ.อ.สุชาต   สุขสายชล
อาจารย์ที่ปรึกษา

พ.อ.หญิง วิลาสินี   ลีลาพฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา

น.อ.ทิวาธร   ฉิมสุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษา
พ.อ.หญิง ชณัฐดา พรมดิเรก
อาจารย์ที่ปรึกษา

    


น.อ.หญิง เรณู จิรสัทจธรรมร.น.
ผู้อำนวยการกองวิชาคณิตศาสตร์


พ.อ.วิชัย เสริมบุญสุข
ผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์

พ.อ.หญิงฉัตราภรณ พลมณี
ผู้อำนวยการ กองวิชาภาษาไทย
     

พ.อ.หญิง สมใจ เกษเกษม
ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาต่างประเทศ


พ.อ.หญิง วีณา บำรุงศิริ
ผู้อำนวยการ กองวิชาสังคมศาสตร์


พ.อ.หญิง ปภัสสร  พงษ์ประเทศ
หัวหน้าแผนกจิตวิทยาและแนะแนว
     

น.อ.หญิง สุธัมมา เรืองมาลัย
หัวหน้าแผนกวิชาศิลปะ

พ.อ. สุรชัย  เลขสาคร
หัวหน้ากองเตรียมการ


   
 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร
โทรศัพท์ ๐๒๕๗๒๕๓๑๐ โทรสาร ๐๒๕๗๒๕๓๐๕