::ผู้บริหาร


พลตรี ชนินทร์ โตเลี้ยง

ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร/ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา

 

พ.อ.หญิง กรวิกา   โพธิโชติ
รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษา

พ.อ.หญิง อาบทิพย์   ศรีอักษร
อาจารย์ที่ปรึกษา

พ.อ.สุชาต   สุขสายชล
อาจารย์ที่ปรึกษา

พ.อ.หญิง วิลาสินี   ลีลาพฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

   

น.อ.ทิวาธร   ฉิมสุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษา

พ.อ.หญิง ชณัฐดา พรหมดิเรกอาจารย์ที่ปรึกษา

น.อ.หญิง เรณู จิรสัทธรรม ร.น.
อาจารย์ที่ปรึกษา

     

 

 

พ.อ.หญิง ผะดากุล ปั้นลายนาค
อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

     
 

 

หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงส่วนการศึกษา

     


พ.อ.หญิง พรทิพย์ คล้ายคลึง
ผู้อำนวยการกองวิชาคณิตศาสตร์


พ.อ.วิชัย เสริมบุญสุข
ผู้อำนวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์

พ.อ.หญิงฉัตราภรณ พลมณี
ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาไทย
     

พ.อ.หญิง สมใจ เกษเกษม
ผู้อำนวยการกองวิชาภาษาต่างประเทศ


พ.อ.หญิง วีณา บำรุงศิริ
ผู้อำนวยการกองวิชาสังคมศาสตร์


พ.ท.พูนศักดิ์ แสงสุระเดช
หัวหน้าแผนกจิตวิทยาและแนะแนว
     

น.อ.หญิง สุธัมมา เรืองมาลัย
หัวหน้าแผนกวิชาศิลปะ

พ.อ. สุรชัย  เลขสาคร
หัวหน้ากองเตรียมการ


   

 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร
โทรศัพท์ ๐๒๕๗๒๕๓๑๐ โทรสาร ๐๒๕๗๒๕๓๐๕