ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2563
ลำดับ เดือน จำนวน (ครั้ง)
1 มกราคม 592,744
2 กุมภาพันธ์ 525,950
3 มีนาคม 617,381
4 เมษายน 539,358
5 พฤษภาคม 455,922
6 มิถุนายน 574,728
7 กรกฎาคม 642,726
8 สิงหาคม 128,240
9 กันยายน
10 ตุลาคม
11 พฤศจิกายน
12 ธันวาคม
รวมทั้งหมด 4,077,049