ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2564
ลำดับ เดือน จำนวน (ครั้ง)
1 มกราคม 1,116,526
2 กุมภาพันธ์ 1,483,135
3 มีนาคม 1,694,198
4 เมษายน 1,339,372
5 พฤษภาคม
6 มิถุนายน
7 กรกฎาคม
8 สิงหาคม
9 กันยายน
10 ตุลาคม
11 พฤศจิกายน
12 ธันวาคม
รวมทั้งหมด 5,633,231