ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2561
ลำดับ เดือน จำนวน (ครั้ง)
1 มกราคม 214,109
2 กุมภาพันธ์ 152,078
3 มีนาคม 184,455
4 เมษายน 568,234
5 พฤษภาคม 1,282,930
6 มิถุนายน 253,823
7 กรกฎาคม 781,389
8 สิงหาคม 281,034
9 กันยายน 530,011
10 ตุลาคม 263,596
11 พฤศจิกายน 316,325
12 ธันวาคม
รวมทั้งหมด 4,827,984