ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2563
ลำดับ เดือน จำนวน (ครั้ง)
1 มกราคม 592,744
2 กุมภาพันธ์ 525,950
3 มีนาคม 617,381
4 เมษายน 539,358
5 พฤษภาคม 409,201
6 มิถุนายน
7 กรกฎาคม
8 สิงหาคม
9 กันยายน
10 ตุลาคม
11 พฤศจิกายน
12 ธันวาคม
รวมทั้งหมด 2,684,634