ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2564
ลำดับ เดือน จำนวน (ครั้ง)
1 มกราคม 1,116,526
2 กุมภาพันธ์ 1,483,135
3 มีนาคม 1,694,198
4 เมษายน 1,707,126
5 พฤษภาคม 2,006,850
6 มิถุนายน 2,235,214
7 กรกฎาคม 1,595,002
8 สิงหาคม 1,318,871
9 กันยายน 477,613
10 ตุลาคม
11 พฤศจิกายน
12 ธันวาคม
รวมทั้งหมด 13,634,535