ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2565
ลำดับ เดือน จำนวน (ครั้ง)
1 มกราคม 736,488
2 กุมภาพันธ์ 594,894
3 มีนาคม 875,485
4 เมษายน 1,262,556
5 พฤษภาคม 1,123,030
6 มิถุนายน 618,739
7 กรกฎาคม 787,132
8 สิงหาคม 983,047
9 กันยายน 646,154
10 ตุลาคม 754,709
11 พฤศจิกายน 1,153,541
12 ธันวาคม 400,248
รวมทั้งหมด 9,936,023