ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2561
ลำดับ เดือน จำนวน (ครั้ง)
1 มกราคม 214,109
2 กุมภาพันธ์ 152,078
3 มีนาคม 184,455
4 เมษายน 568,234
5 พฤษภาคม 1,282,930
6 มิถุนายน 253,823
7 กรกฎาคม 674,834
8 สิงหาคม
9 กันยายน
10 ตุลาคม
11 พฤศจิกายน
12 ธันวาคม
รวมทั้งหมด 3,330,463