ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2562
ลำดับ เดือน จำนวน (ครั้ง)
1 มกราคม 372,168
2 กุมภาพันธ์ 497,971
3 มีนาคม 459,887
4 เมษายน 679,360
5 พฤษภาคม 747,039
6 มิถุนายน 516,733
7 กรกฎาคม 185,162
8 สิงหาคม 690,375
9 กันยายน 422,992
10 ตุลาคม 324,327
11 พฤศจิกายน 375,879
12 ธันวาคม 161,799
รวมทั้งหมด 5,433,692