ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2562
ลำดับ เดือน จำนวน (ครั้ง)
1 มกราคม 372,168
2 กุมภาพันธ์ 497,971
3 มีนาคม 459,887
4 เมษายน 679,360
5 พฤษภาคม 747,039
6 มิถุนายน 516,733
7 กรกฎาคม 18,539
8 สิงหาคม
9 กันยายน
10 ตุลาคม
11 พฤศจิกายน
12 ธันวาคม
รวมทั้งหมด 3,291,697