ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2562
ลำดับ เดือน จำนวน (ครั้ง)
1 มกราคม 372,168
2 กุมภาพันธ์ 497,971
3 มีนาคม 328,013
4 เมษายน
5 พฤษภาคม
6 มิถุนายน
7 กรกฎาคม
8 สิงหาคม
9 กันยายน
10 ตุลาคม
11 พฤศจิกายน
12 ธันวาคม
รวมทั้งหมด 1,198,152