ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2561
ลำดับ เดือน จำนวน (ครั้ง)
1 มกราคม 214,109
2 กุมภาพันธ์ 152,078
3 มีนาคม 184,455
4 เมษายน 170,384
5 พฤษภาคม
6 มิถุนายน
7 กรกฎาคม
8 สิงหาคม
9 กันยายน
10 ตุลาคม
11 พฤศจิกายน
12 ธันวาคม
รวมทั้งหมด 721,026