ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2560
ลำดับ เดือน จำนวน (ครั้ง)
1 มกราคม 116,545
2 กุมภาพันธ์ 145,434
3 มีนาคม 147,587
4 เมษายน 166,459
5 พฤษภาคม 145,592
6 มิถุนายน
7 กรกฎาคม
8 สิงหาคม
9 กันยายน
10 ตุลาคม
11 พฤศจิกายน
12 ธันวาคม
รวมทั้งหมด 721,617