ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2565
ลำดับ เดือน จำนวน (ครั้ง)
1 มกราคม 736,488
2 กุมภาพันธ์ 594,894
3 มีนาคม 875,485
4 เมษายน 1,262,556
5 พฤษภาคม 1,123,030
6 มิถุนายน 618,739
7 กรกฎาคม 19,269
8 สิงหาคม
9 กันยายน
10 ตุลาคม
11 พฤศจิกายน
12 ธันวาคม
รวมทั้งหมด 5,230,461