ปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร ปี 2560
ลำดับ เดือน จำนวน (ครั้ง)
1 มกราคม 116,545
2 กุมภาพันธ์ 145,434
3 มีนาคม 147,587
4 เมษายน 166,459
5 พฤษภาคม 164,686
6 มิถุนายน 186,742
7 กรกฎาคม 159,715
8 สิงหาคม 379,405
9 กันยายน 205,032
10 ตุลาคม 775,009
11 พฤศจิกายน 272,394
12 ธันวาคม
รวมทั้งหมด 2,719,008