กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ กกต. ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
สป. รับโล่และประกาศเกียรติคุณให้เป็นส่วนราชการต้นแบบและส่วนราชการที่เข้าร่วมประเมินความโปร่งใส
ประชุมหารือกับผู้แทนGoogle
ศธ. ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
งานชุมนุมยุวกาชาด และเยาวสตรีภาคใต้