จำนวนเข้าตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.  0  ครั้ง
    เริ่มนับจากวันที่ 3 มี.ค.58
 
จำนวนผู้ใช้ (Account) ใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเตรียมทหาร
ช่วงเวลา จำนวน (Account)
ในเวลาราชการ 07.00 - 16.00 800
นอกเวลาราชการ 16.01 - 06.59 250
    * ข้อมูลจากระบบตรวจสอบ ip address (DHCP) รร.ตท. ปี 2558 โดยเฉลี่ย