การจัดการความรู้โรงเรียนเตรียมทหาร
แนวทางการเสริมสร้างความสามัคคีให้
นักเรียนเตรียมทหาร กองสถิติและประเมินผล

1.  เนื้อหาวิชาและการจัดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุด          

2.  ชมรมสารสนเทศ          

3.  การไปศึกษาดูงานห้องสมุดนอกสถานที่