การชี้แจงการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๕๔ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เม.ย.๕๓

๐๘๐๐   - กรรมการประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์สลับ
             การเปิดเพลงสถาบัน
ทหาร-ตำรวจ วีดิทัศน์กิจกรรม รร.ตท.
           - แจกเอกสารสัญญา ณ จุดรับการรายงานตัวบุคคลที่ผ่านการ
             สอบคัดเลือก
๐๙๓๐   - พิธีกรกล่าวแนะนำ ผบ.รร.ตท. และเรียนเชิญ ผบ.รร.ตท.
             กล่าวต้อนรับ
           - ผบ.รร.ตท. กล่าวต้อนรับ ต่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.
             พร้อมกล่าวเปิดการประชุม
๐๙๔๕   - นายกสมาคม สป.ตท. กล่าวแสดงความยินดี (แนะนำกิจการของ
              สป.ตท.)
๑๐๐๐    - ผบ.กรม นร.รร.ตท. ชี้แจงการเตรียมตัว และเตรียมเครื่องใช้
             ส่วนตัวของผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท. ใน
             วันรายงานตัวเข้า รร.ตท.
๑๐๑๕   - กสป.รร.ตท. ชี้แจงเอกสารและลำดับขั้นตอนการทำสัญญา
             มอบตัวเป็น นตท.
           - ตอบข้อซักถามของผู้ปกครอง และผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
             เข้าเป็น นตท.
๑๑๕๐   - ปิดกองอำนวยการฯ และส่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบคืนให้กับ
             รร.นอ.
๑๒๐๐   - พักรับประทานอาหารกลางวัน
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน มีนาคม 2564 (ครั้ง)
149,904
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  25,306,917  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560