รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่าทัพ
รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๖ เม.ย. ๕๘ (541)  
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ๓ ชั้นปี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังสอบแก้ตัว) (8,201)  
รายชื่อ นตท.ชั้นปีที่ ๑ ที่ต้องสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (2,485)  
รายนามผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ๕๘  
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (8,482)  
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (10,065)  
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (10,303)  
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (8,091)  
 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง งานจ้างปรับปรุงสนามกรีฑาประเภทลาน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28) 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคางานจ้างปรับปรุงสนามกรีฑาประเภทลาน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง งานจ้างก่อสร้างสนามเทนนิส โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (35) 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสนามเทนนิส โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง งานจ้างติดตั้งตาข่ายป้องกันนก โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22) 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคางานจ้างติดตั้งตาข่ายป้องกันนก โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเลื่อนข้ามลำน้ำ (104) 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(557)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
ธง สี และเพลง
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.
---------------------------------------------
ผู้เข้าชมเดือน เมษายน 2558 (ครั้ง)
164,433
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน
---------------------------------------------
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
โครงการบรรพชา นักเรียนเตรียมทหาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา มหาราชา (910)  
กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ (182) 
พิธีปิดค่ายเยาวชนฤดูร้อน วันที่ ๒๗ มี.ค.๕๘ (175) 
ข้าราชการ รร.ตท. เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (967) 
พิธีเปิดการฝึกอบรม ข้าราชการ รร.ตท. ประจำปี 2558 น.ประทวน วันที่ 16 - 17 มี.ค. 58 (334) 
พิธีเปิดการฝึกอบรม ข้าราชการ รร.ตท. ประจำปี 2558 น.สัญญาบัตร วันที่ 9 มี.ค. 58 (300) 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นตท.ชั้นปี่ที่3 รุ่นที่ 56 24 ก.พ. 58 (1,669) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(497)   
นตท.ชั้น 1 เดินทางไกล พักแรม รร.จปร. วันที่ 13-14 มี.ค.58 (1,952)  
นตท.ชั้นปีที่ 1 ฝึกภาคสนามปราจีนบุรี วันที่ 9 - 12 มี.ค. 58 (1,382) 
พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม จ.ปราจีนบุรี วันที่ 9 ก.พ.58 (1,231) 
พิธีส่งตัว นตท.รุ่นที่ 56 วันที่ 27 ก.พ. 58 (1,393) 
งานจักรดาวอาลัย วันที่ 23 ก.พ.58 (1,553) 
พิธีเปิดการฝึกนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ 23 ก.พ.58 (1,795) 
งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ นตท. วันที่ 7 ม.ค. 58 (6,600) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(263)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
กองบัญชาการ
กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการ
สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทหาร
สมาคมผู้ปกครองและครู
ชมรมแม่บ้าน รร.ตท. (ร้านวาดดาว)
อาคารรับรอง Pre-Cadet Place
กรมนักเรียน
ส่วนการศึกษา
กองเตรียมการ
กองวิชาคณิตศาสตร์
กองวิชาวิทยาศาสตร์
กองวิชาภาษาไทย
กองวิชาสังคมศาสตร์
กองวิชาภาษาต่างประเทศ
กองวิชาศิลปะ
แผนกจิตวิทยาและแนะแนว
กองสถิติและประเมินผล
กองพลศึกษา
กองสนับสนุน
กองพยาบาล
กองวิชาทหาร
กองร้อยบริการ
ทำเนียบรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
Intranet โรงเรียนเตรียมทหาร
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนเตรียมทหาร
ระบบห้องสมุด รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบบันทึกข้อมูลอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร
การสำรวจความคิดเห็น นตท. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ประจำตอน
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู - อาจารย์(ผู้บริหาร)
ระบบประเมินการสอนครู - อาจารย์(นักเรียนเตรียมทหาร)
ระบบพัฒนานักเรียน(IDP)
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักเรียนเตรียมทหาร
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียนเตรียมทหาร
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ รร.ตท.
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บก.ทท. (Mil-Doc)
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
กรกฎาคม - กันยายน 2557
เมษายน - มิถุนายน 2557
มกราคม - มีนาคม 2557
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
กรกฎาคม - กันยายน 2556
เมษายน - มิถุนายน 2556
มกราคม - มีนาคม 2556
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(8)   
เมษายน 2558
มีนาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558
มกราคม 2558
ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557
กันยายน 2557
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(16)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  1,913,612  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557