ปี ๒๕๖๓  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์และ ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ โดยการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ ๗ ขั้น (๗E) และรูปแบบ SSCS / นาวาอากาศเอก โชติ จันทร์วัง อจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท. (วิทยฐานะครูชำนาญการ)
การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ นตท. ชั้นปีที่ ๒ โดยการจัดการเรียนรู้แบบชัดแจ้ง ร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิด หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล / พันโทหญิง อังสนา วงษ์ดนตรี อจ.กคศ.สกศ.รร.ตท.สปท. (วิทยฐานะครูชำนาญการ)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมีและพันธะเคมี ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒ โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้แบบเปรียบเทียบ (Analogy) / นาวาตรีหญิง สุภาพร กำซา อจช.กวศ.สกศ.รร.ตท.สปท. (วิทยฐานะครูชำนาญการ)
ผลงานสร้างสรรค์รำถวายพระพร ชุด เตรียมทหารรวมใจ ถวายพระพรชัยแม่แห่งแผ่นดิน / เรือเอก ศุภชัย อินสว่าง รรก.อจช.ผศป.สกศ.รร.ตท.สปท. (วิทยฐานะครูชำนาญการ)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บจากความร้อนในนักเรียนเตรียมทหาร / พันโทหญิง ณิชาพร เนียมโชติคุณ หน.วิชาสุขศึกษา กพล.รร.ตท.สปท. (วิทยฐานะครูชำนาญการ)