แนะแนวทางการสอบ-นักเรียนนายเรืออากาศ

(1/2) > >>

Zeus:


สัมภาษณ์พิเศษ  ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ
 แนะสอบเข้า นตท.ในส่วนของ ทอ.

         พลอากาศโท เพทาย อุดมศักดิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เผยรายละเอียดการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี  แจงเส้นทางก้าวสู่อาชีพ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร  3 ปี และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศ อีก 4 ปี มีหลักสูตรการศึกษา 7 สาขาวิชา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ และได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นเวลา 1 ปี เมื่อจบการศึกษาจะเป็นนักบินของกองทัพอากาศ พร้อมแนะนักเรียนที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารฯ ต้องเตรียมความรู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งต้องเตรียมทางร่างกายให้พร้อม

        พลอากาศโท เพทาย อุดมศักดิ์ ผู้ บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ เปิดเผยว่า เนื่องจากรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการติดต่อประสานงานและความสามัคคี ของทหาร-ตำรวจ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศจึงได้จัดตั้งโรงเรียนเตรียมทหารขึ้น ตั้งแต่ปี 2501 เพื่อให้มาศึกษารวมกันและในปัจจุบันได้ให้แต่ละเหล่า สอบคัดเลือกนักเรียนของตนเอง เนื่องจากความต้องการทางวิชาการและด้านพลานามัยไม่เหมือนกัน นักเรียนที่มีใจรักในวิชาชีพ ทหาร-ตำรวจ สามารถสมัครสอบได้ทั้ง 4 เหล่า เพราะแต่ละเหล่าสอบไม่พร้อมกัน ซึ่งกองทัพอากาศ จะสอบใน เมษายน   หากนักเรียนสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ จะต้องไปศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นระยะเวลา 3 ปี แล้วจึงขึ้นเหล่า มาศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศ อีก 4 ปี จึงจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ มีดังนี้

   1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
   2. อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตีรยมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิด พ.ศ.2536-2539)
   3. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือนายทหาร นายตำรวจชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
   4. มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
   5. เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเห็นผู้มีภรรยา
   6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมในในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
   7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
   8. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาคดีถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   9. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนเพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
  10. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  11. บิดา มารดาและผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรม หรือเป็นผู้ที่มีหลักฐานเชื่อถือได้
  12. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว
  13. ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณี ตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุดกำหนด
  14. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศคึกษา

หลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย

   1. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดบนใบสมัครในช่องที่กำหนดให้)
   2. สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือใบรับรองผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา
   3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด คนละ 1 ฉบับ หากผู้สมัครสอบมีบิดาและมารดาที่มีชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกัน ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน
   4. หลักฐานเพิ่มเติม เพื่อขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษรอบแรกของบิดาหรือมารดา (ถ้ามี) ดังนี้ ทุพพลภาพ เหรียญกล้าหาญ เสียชีวิตในหน้าที่

       ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดเผยถึงเส้นทางการสู่การเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ว่า สำหรับผู้จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 17 ปี  การสอบคัดเลือกมี 2 ขั้นตอน คือ 1.การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม 700 คะแนน) วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 220 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 220 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 140 คะแนน วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 60 คะแนน วิชาสังคมศึกษา คะแนนเต็ม 60 คะแนน ทั้ง 5 วิชา มีเนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการ 2.การทดสอบความถนัดและวิภาวิสัย การสอบพลศึกษา การสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจาและการตรวจร่างกาย จะต้องเป็นผู้ทีสอบผ่านภาควิชาการแล้วเท่านั้น

       การทดสอบความถนัดและวิภาวิสัย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย การทดสอบความถนัด เป็นการทดสอบสมรรถภาพหรือศักยภาพพื้นฐานทางสมองของบุคคลที่มีอยู่ ซึ่งได้รับการสร้างสมมาจากประสบการณ์และการฝึกตนเองเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นทักษะที่พร้อมจะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างเข้ารับการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการทดสอบวิภาวิสัย เป็นการทดสอบสภาวะทางนามธรรมของบุคคลทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความกล้าหาญ ฯลฯ การสอบพลศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบมรรถภาพร่างกาย 8 สถานี ผู้เข้าสอบจะต้องทำการสอบให้ครบทุกสถานี ถ้าขาดสอบสถานีใดสถานีหนึ่งถือว่าสอบตกให้คัดออก การสอบสัมภาษณ์ ลักษณะท่วงทีวาจา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) การตรวจร่างกาย (ผล ผ่าน/ไม่ผ่าน)

      "เมื่อผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารเป็นเวลา 3 ปี และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นเวลา 4 ปี ที่โรงเรียนนายเรืออากาศมีหลักสูตรการศึกษา 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการคอมพิวเตอร์และวัสดุศาสตร์ ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ และได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นเวลา 1 ปี เมื่อจบการศึกษาจะเป็นนักบินของกองทัพอากาศ"

      สำหรับสิทธิประโยชน์ขณะเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ 1.ไม่เสียค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาล 2.ได้รับอุปกรณ์การฝึกศึกษา เครื่องแต่งกาย เบี้ยเลี้ยง และเงินเดือนทุกคนจนจบการศึกษา 3.เมื่อเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 หากผลการเรียนดี จะได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาในสถาบันทหารและมหาวิทยาลัยของประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน สหรัฐอเมริกา เกาหลีและออสเตรเลีย ประมาณปีละ 10 ทุน ส่วนสิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา 1.ได้รับพระราชทานกระบี่ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด 2.ได้รับปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต 3.ได้รับการแต่งตั้งเป็นเรืออากาศตรี 4.บรรจุเข้าราชการตามหน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพอากาศ หากมีประสงค์จะศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สามารถขอรับทุนของกองทัพอากาศได้ทั้งในและต่างประเทศ 5.ได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 7,740 บาท หากได้รับการบรรจุเป็นนักบินประจำกอง จะได้รับเงินค่าฝ่าอันตราย 11,000 - 13,200 บาท และค่าผู้บังคับอากาศยาน 15,000 บาท 6.ก่อนสำเร็จการศึกษา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะมารับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อจะเข้าเป็นนักบินของบริษัท ในแต่ละปี

      พลอากาศโทเพทาย อุดมศักดิ์ กล่าวให้ข้อแนะนำสำหรับผู้สนใจและมุ่งมั่นจะสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ว่า นักเรียนที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารฯ ต้องเตรียมความรู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งต้องเตรียมทางร่างกายให้พร้อม เนื่องจากในแต่ละปีมีผู้สมัครสอบจำนวนมาก แต่ทางราชการรับจำนวนนักเรียนเข้าเรียนในแต่ละเหล่าน้อย ใครที่มีการเตรียมตัวตั้งแต่ต้นปี ก็มีโอกาสสูง โดยเฉพาะทางกองทัพอากาศ ได้เปิดโครงการช้างเผือกฯ สำหรับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าเรียนที่โรงเรียนนายเรืออากาศ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชาย ชั้น ม.3 ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนส่วนภูมิภาคและปริมณฑล ที่มีผลการเรียนดี ให้ได้ทดสอบตนเอง และได้รับประสบการร์ในการสอบแนวเดียวกันกับข้อสอบจริง เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) โดยสิทธิประโยชน์ของนักเรียนโครงการช้างเผือกจะได้รับ ประกอบด้วย 1.ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) 2.ได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง จัดหาที่พัก อาหาร ดูแลให้คำแนะนำในการสอบคัดเลือก 3.ให้ทุนการศึกษาพร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 3 ทุน และให้เงินรางวั, 12 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท 4.ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ 2% ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเนรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) รอบสอง

สวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพ เงินเดือนนักเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนนายเรืออากาศ

    * รร.เตรียมทหารฯ ชั้นปีที่ 1 อัตราเงินเดือน 2,480 บาท เบี้ยเลี้ยงต่อวัน 75 บาท
    * รร.เตรียมทหารฯ ชั้นปีที่ 2 อัตราเงินเดือน 2,600 บาท เบี้ยเลี้ยงต่อวัน 75 บาท
    * รร.เตรียมทหารฯ ชั้นปีทื่ 3 อัตราเงินเดือน 2,750 บาท เบี้ยเลี้ยงต่อวัน 75 บาท
    * รร.นายเรืออากาศฯ ชั้นปีที่ 1 อัตราเงินเดือน 2,800 บาท เบี้ยเลี้ยงต่อวัน 106 บาท
    * รร.นายเรืออากาศฯ ชั้นปีที่ 2 อัตราเงินเดือน 2,990 บาท เบี้ยเลี้ยงต่อวัน 106 บาท
    * รร.นายเรืออากาศฯ ชั้นปีที่ 3 อัตราเงินเดือน 3,170 บาท เบี้ยเลี้ยงต่อวัน 106 บาท
    * รร.นายเรืออากาศฯ ชั้นปีที่ 4 อัตราเงินเดือน 3,350 บาท เบี้ยเลี้ยงต่อวัน 106 บาท

      *โรงเรียนนายเรืออากาศ
      *กองทัพอากาศ
      *นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ
      *แผนที่โรงเรียนนายเรืออากาศ

ตารางกาหนดวันรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔http://www.rtafa.ac.th/admission/N2.pdf

    
    ม.รามคำแหง ๑ (หัวหมาก)
          เดินทางไปได้โดย รถโดยประจำทางสาย
95,60,93,168,501,512(2),137,22,36ก,126,99,150,207,21A,43,48,49,80,80A,94,97,
98,100,115,117 และรถตู้ปรับอากาศประจำทาง

    ม.เกษมบัณฑิต (พัฒนาการ)
          เดินทางไปได้โดย รถโดยประจำทางสาย
11,206,517,551 และรถตู้ปรับอากาศประจำทาง

ทำสัญญาเป็น นตท.   โรงเรียนเตรียมทหารฯ อ.บ้านนา จ.นครนายก เปิดภาคการศึกษา - พ.ค.  โรงเรียนเตรียมทหารฯ อ.บ้านนา จ.นครนายก

คำเตือน การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ดำเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูงของกองทัพอากาศ ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้ นอกจากใช้ความรู้ ความสามารถของท่านเอง หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที่ 0 2534 3625

ข่าวสารจากโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเหล่า และเหล่าทัพ
คลิกเพื่อติดตามข่าว

   

   


    


Zeus:
คุณสมบัติของผู้สมัคร (โดยย่อ)

    * สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
    * อายุ ไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๖ - ๒๕๓๙)
    * มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
    * มี อวัยวะ รูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ  ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับ ราชการทหาร  กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ  ตามที่กองบัญชาการกองทัพไทยกำหนดรายละเอียดไว้ในผนวกท้ายระเบียบ
    * เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นภรรยา
    * เป็น ผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
    * ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
    * ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    * ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนเพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
    * ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
    * บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรมหรือเมีหลักฐาน
    * เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว
    * ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณี ตามที่กองบัญชาการกองทัพไทยกำหนด
    * ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


Zeus:
การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม ๗๐๐ คะแนน)
                  สอบวิชาคณิตศาสตร์   วิชา วิทยาศาสตร์   วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาภาษาไทย  และวิชาสังคมศึกษา  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้
                 ขอบข่ายของเนื้อหาที่ใช้ในการออกปัญหาสอบ ฯ สำหรับผู้จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้แก่

    * วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน
    * วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม ๒๒๐ คะแนน
    * วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๑๔๐ คะแนน
    * วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา  คะแนนเต็ม  ๑๒๐ คะแนน

การสอบรอบสอง
การสอบความถนัด และวิภาววิสัย      
      การสอบพลศึกษา      
      การสอบสัมภาษณ์      
      การตรวจร่างกาย

Zeus:
      หลักสูตร ภาควิชาการ  

      หลักสูตร ภาควิชาทหาร  

      ช่อชัยพฤกษ์ เครื่องรำลึกถึงศักดิ์ชัย  

๔๕ ประการของการเป็นสุภาพบุรุษนายเรืออากาศ  http://www.rtafa.ac.th/cadet/Gentleman.PDF

Zeus:
สิทธิประโยชน์ขณะเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ
    ๑. ไม่เสียค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล
    ๒. ได้รับอุปกรณ์การศึกษา เครื่องแต่งกาย เบี้ยงเลี้ยงและเงินเดือนประจำ
    ๓. นักเรียนชั้นปีที่ ๑ หากมีผลการเรียนดี จะได้รับคัดเลือกไปศึกษาในสถาบันทหารของ ประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริการ อังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย เกาหลี สเปน และญี่ปุ่น
    ๔. มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ตามโครงการฝึกเดินอากาศของ นนอ.ในแต่ละปี
    ๕. นนอ. ทุกคนจะได้รับการฝึกการบินเบื้องต้น ทั้งจากเครื่องจำลองการบิน และอากาศยานจริง
 
 

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา
    ๑. รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
    ๒. ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี
    ๓. บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ตามหน่วยราชการซึ่งมีเทคโนโลยีสูง ตามความรู้ความสามารถ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ
    ๔. มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นศิษย์การบิน เพื่อฝึกหัดเป็นนักบินประจำกอง ของกองทัพอากาศ ซึ่งรับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรืออากาศเท่านั้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป