พล.ต. รวิศ   รัชตะวรรณ
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๖
นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๓๗

[ การศึกษา ]
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๖
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ( จปร. รุ่นที่ ๓๗ )
- หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า ร. รุ่น ๘๗ พ.ศ.๒๕๓๕
- หลักสูตรชั้นนายพันเหล่า ร. รุ่น ๖๕ พ.ศ.๒๕๓๘
- หลักสูตร สธ.ทบ. รุ่น ๗๗ พ.ศ.๒๕๔๒
- หลักสูตร สธ.ทหาร รุ่น ๕๔ พ.ศ.๒๕๕๖
- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาดหนักทางยุทธวิธี ประเทศสวีเดน

[ ประวัติการรับราชการ ]
- ผบ.มว.ปล.ร้อย อวบ.ร.๑๑ พัน ๑ รอ. 
- รอง ผบ.ร้อย อวบ.ร.๑๑ พัน ๑ รอ. 
- นทน.รร.สธ.ทบ. 
- ประจำกอง กกบ.ทภ.๑
- ฝยก.ร.๑๑ รอ.
- รอง ผบ.ร.๑๑ พัน ๑ รอ.
- หน.แผนกควบคุมภายใน กปช.ทภ.๑
- ผบ.ร.๑๑ พัน. ๓ รอ.
- ผอ.กวท.รร.ตท.สปท.
- เสธ.รร.ตท.สปท.
- รอง ผบ.รร.ตท.สปท.(๑)