พล.ต.กนกพงษ์   จันทร์นวล
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๓
นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๓๔

[ การศึกษา ]
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๓
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ( จปร. รุ่นที่ ๓๔ )
- หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า ม. รุ่นที่ ๒/๓๒
- หลักสูตรชั้นนายพันเหล่า ม. รุ่นที่ ๑/๓๖
- หลักสูตร สธ.ทบ. รุ่น ๗๔
- หลักสูตร วทบ. รุ่น ๕๕
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบรูพา

[ ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ]
- ผบ.ม.พัน๕ รอ. 
- ผช.ผอ.กผร.สนผ.ยก.ทหาร 
- รอง ผอ.กนผ.สนผ.ยก.ทหาร 
- ผอ.กรผ.สวฝ.ยก.ทหาร
- ผอ.กกล.ยก.ทหาร
- รอง.ผบ.รร.ตท.สปท.